03/09/2017 Yorkshire Points 1 – Middleton

03/09/2017 Yorkshire Points 1 – Middleton